The Historical Archive Sample Page JAPANESE

FINE WOODBLOCK PRINTS, PRE-1915 This is a collection of more than 250 fine Japanese prints from before 1915 on CD. Most are of woodblock prints. Subjects include actors, women, landscapes, scenes from Japanese literature and daily life, and Western foreigners. Many schools and traditions are represented , but primary strengths include the Japanese art forms known as Ukiyo-e, translated as "pictures of the floating (or sorrowful) world"; and Yokohama-e, literally "pictures of Yokohama". Below you will see a sample of the size picture on the CD as well as small thumbnails of many of the images on the CD. Village scene in Japan showing people engaged in various activ... Kita-Amerika kyowa seiji-shu jokan shinzo no utsushi Amerikajin yugyo Gokakoku ... gankiro ni oite sakamori no zu Gaikoku jinbutsu zuga - Nankin, Furansu Gaikoku jinbutsu zuga - Amerika Gaikoku jinbutsu zuga - Oranda, Oroshia, Amerika nyonin, Amerika Gaikoku jinbutsu zuga - Oroshia, Amerika nyonin Ikoku kotoba Ikoku kotoba - Amerika Ikoku kotoba - rango Komojin no zu: Kurobo Moko no shashin Shindo hakurai ozo no zu Amerika Amerika Amerikajin no zu - pansei nokamato Amerikakoku jokisenchu no zu Amerikakoku jokisha orai Furansujin no shozo Gaikoku kanjin orai no zu Gaikoku kodomo yugi no zu Kuruma zukushi Gaikokujin danjo kodomo asobi Gaikokujin ifuku shitate no zu Gaikokujin kodomo choai no zu Woman after bath (the model Tomi after bath) Actor Nakamura Shikan IV (1831-1899) in the role of Shinra Sab... Gokakoku ijin shuen no zu Ijin chiyu Ijin yashiki ryori no zu Ikokujin shuen yuraku no zu Oranda Nagasaki no chizu Seisha - Orandajin, Nankin Seiyojin shuen no zu Shosha - Amerikajin Yokohama gaikokujin gyoretsu no zu Yokohama ijin yashiki no zu Yokohama kenbutsu zue Yokohama kenbutsu zue Yokohama meisho benten: Amerikajin Toto meisho takanawa - Oroshiya Gaikokujin no zu - Igirisu, Furansu Naniwa Higashibori tekkyo no zu Ijin shishimai kenbutsu no zu Yokohama ijin yashiki Amerika Amerikajin no zu Amerikajin yuko sakamori Amerikajin - bango wakai Nakamura Shikan IV as the character Toneri Matsuomaru Daikyokuba Amerikakoku Bankoku jinbutsu no uchi - Oroshia, Fransu Bankoku zukushi - Amerikajin Bankoku zukushi - Igirisujin Bushu Yokohama hakkei no uchi - hatoba no kihan Bushu Yokohama meisho zu - Amerika bijo, hatoba Bushu Yokohama meisho zu - Igirisujin Gaikoku jinbutsu zukushi - minami Amerika Gaikoku jinbutsu zuga - Oroshiya Orandasen Gaikoku jinbutsu zukushi - Amerika Gaikoku jinbutsu zukushi - Amerika, Nankin Gaikoku jinbutsu zukushi - Amerika Gaikoku jinbutsu zukushi - Amerika nyonin Gaikoku jinbutsu zukushi - Igirisu Gaikoku jinbutsu - Amerika, Furansu Gaikokujin yuko no zu - Igirisu nyonin Gaikokujin yuko no zu - Amerika nyonin Gokakoku jinbutsu - dontaku no zu Gokakoku no uchi - Amerikajin Oroshiyajin Gokakoku no uchi - Igirisujin Gokakoku no uchi - Oroshiyajin Igirisu Igirisujin yuko Yokohama odori Igirisukoku Rondon no zu Oroshajin - bango wakai Tokyo Nihonbashi han ei no zu Tokyo orai kuruma zukushi Tokyo Takanawa kaigan jokisha tetsudo hashiriyuki no sen zu Tokyo tsukiji kaigunsho heikikyu shiken narabini ni ju seiyokan... Ryuko kuruma zukushi Toto meisho Shinobazu Furansu Igirisu sanpei daichosen no zu Amerikajin kodomo o aisu zu Atora ranpei michi yuki namaji no anayome Chutenjiku hakurai ozo no zu Hakurai Ozo no ben Bankoku jinbutsu zue - Amerikajin Bankoku jinbutsu zue - Itaria kokuo Ryuko eigo zukushi Kita-Amerika gasshukoku: Peruri to yu mono Soshu Uraga ni tora... Ryuko eigo zukushi Tokaido Kanagawa urashima-dera sanjo ni okeru ikokusen hasso ch... Tokyo shimbashi rengaishi tetsudo jokisha shinkei zu Tokyo Ueno yama shita yori Nakasendo ofuku jokitetsudo no zu Tojin ja-odori no zu Two Japanese men and one foreigner riding on a horse while a J... James Watt, inventor of the steam engine John Heathcoat, inventor of the knitting machine Bernard Palissy, inventor of enamelled pottery Thomas Carlyle, author Commodore Perry in Japan Sir Richard Arkwright, inventor of the spinning machine John James Audubon, bird naturalist Amerika, Furansu, Nankin Bankoku nyusen sugoroku Nankin, Oroshiy Oranda, Amerika, Igirisu Amerika nigiwai no zu Gaikokujin sen no uchi: jokisen Igirisu rondon taiko Tokyo meisho zu Yokohama hatoba Yokohama kaigan tetsudo jokisha no zu Actor Tada Kuroda Yukitsuna Igirisu tame tori Shokonsha keidai Furansu okyokuba no zu Takanawa Igirisu kan Tokyo meisho Takanawa no shinkei Tokyo meisho zue: Kudanzaka Ushigabuchi Tokyo Shinagawa oki no kurofune Amerikatsujin Odoke sanjuroku kasen Shoki and girl Ueno koen naikoku kangyo daini hakurankai bijitsukan narabini ... Actor Ichikawa Kyuzo III (1836-1911) in the role of the servan... Yokohama kaigan kakkoku shokan zu Seijo kakkoku shaga teio kagami F-ry- gengi yuki no nagame Bankoku jinbutsu no uchi: Oranda fujin Bankoku jinbutsu no uchi: Amerikajin Sugoroku game Genji monogatari 54 Bankoku sankai tsuran bunzu Shiodama yori jokisha tsuko no zu Tokyo shiodama tetsudo jokisha tsuko no zu Various types of birds Gojo nai tsuribashi no zu Uma nori zukushi Gokakoku no uchi: Roshiyajin Yokohama tetsudo joki shussha no zu Tsukiji hotel Steam train Tokyo Takanawa orai kuruma zukushi yukiai no zu Bankoku jinbutsu no zu Tokyo meisho no zu - Asakusa dera, denshinkyoku Bankoku keihin denbun mosha shu harimaze Kita-Amerika dai gasshukoku - jokan shozo no utsushi Tokyo meisho sanjuroku gisen - sukiya ongishi Shojiki o mamoru mono wa tenjin kore o sutezu Shojo no jinshinshi kunshi mo oyobasaru tokoro ari Konjaku miken seibutsu moko no shinzu Komojin no zu Camel Amerika jokan hansui o gansuru no zu Gasshukoku suishi teitoku kojogaki Amerika no shonin shoju no sakura o motomete oi ni kanki no zu Amerikakoku Atago yama chobo Furansu komusume inu o hikite sampo no zu Gokakoku jinbutsu zue - Orandakoku Igirisujin Yokohama ni orimono irowake no zu Kanda Myojin shanai Roshiyajin shirasha yo no zu Shincho Nankinjin kansho Koshu ogi no zu Toto meisho kenbutsu ijin - Ryogokubashi Kita Amerika jinbutsu: Peruri zo Yokohama torai Amerika shonin ryoko no zu Yokohama ijin shoka shuen no zu Yokohama ijin shokan no zu Yokohama ijin shokan zashiki no zu Yokohama koeki seiyojin nimotsu unso no zu Yokohama kyujitsu Furansujin uma yuko Yokohama kyujitsu - Orandajin yuko Yokohama kyujitsu - Oroshiyajin yuko Yokohama shoka komojin sho a mitomu no zu Yokohama kyujitsu Amerikajin yuko Fukigusa sono yuran Fukigusa sono yuran Fukigusa sono yuran Yume no ukihashi Hairdressing Untitled Actor Ichimura Uzaemon aka Onoe Kikugoro V (1844-1903) Actor Ytani Tomomatsu, a.k.a. Ytani Tomoemon V (1833-1873), in... Icefish cooking in a pan Untitled Yotsuya, Naito shunjuki Shakuyaku Kanari Scene in a villa. Ichikawa Danj-ro VIII in a scene from the play Raigo ajari kai... Fukurokuju, one of the seven deities of good fortune Untitled Actor with sword in a thunder god pose F-ry- nana komachi Actor Nagata no Taro Nagamune Actor Kurgoda Ukinaga The ruthless crusher, July 25, 1904 Actor Sawamura Tanasuke Actor Ytani Tomomatsu, a.k.a. Ytani Tomoemon V (1833-1873), in... Library of Congress, Washington, D.C. Man holding up a magnifying glass to look at the famous samura... Shoki striding Woman with children Ichikawa Ebizo aitsutome moshi soro Meiyo migi ni teki nashi Hidari jingoro The stream of Asazawa in spring 1828 Scene in a villa. Portrait of Miyamoto Musashi Hizen Goto geigyo no zu Furansu Eigirisu sampei daichoren no zu Furansu Eigirisu sampei daichoren no zu Furansu Eigirisu sampei daichoren no zu Han Gaku-jo Meiyo migi ni teki nashi Hidari jingoro Courtesan painting a screen Actor Sanjo Kantaro as a peddler of love letters Kinokuni ya Sawamura Sanj-ro III as Oboshi Yuranosuke Kinhyoshi Yorin, hero of the Suikoden Episode from war story Heike monogatari (The tale of Heike) Portrait of Nakayama Tomisaburo Ensh- Akiba takkei fukuroi-dako Hinagata wakana no hatsu moyo Night scene lit by a lantern. Karasaki no yoru no ame Actor Sawamura Tanosuke III (1845-1878) in the role of Princes... Detail from an actor scroll Senju no "hashi Hikyoku no biwa no hana: Matsunami Kengyo, jitsu wa Aku Hichibei Unnamed actor as the character Toneri Matsum"maru in the play ... Unnamed actor as the character Toneri Ume"maru in the play Sug... Actor Ichimura Uzaemon XIII (1844-1903) in the role of Toneri ... Yakusha sangoku shi Yokohama koeki seiyojin nimotsu unso no zu Night scene lit by a lantern. Night scene lit by a lantern. Actor Nakamura Shikan IV (1831-1899) in the role of the fugiti... Yoshiwara: Shigeoka from Okamotoya house on Kyo Street (se... The nobleman Sugawara Michizane who became the god Kitano Yoshiwara: Sugatano from Ebiya house on Kyo Street (third ... Yamaotoko I Yoshiwara: Hanamurasak from Tamaya house on Edo Street (fi... American sailor drinking Azumabashi kinry-san embo Sawamura Sojuro I (1689-1756) and Ichimura Takenojo dancing wi... Objects of the sea Kambara zu Zoshigaya Fujimi chaya Here are the computer requirements to run and operate this CD. You must have a PC running Windows or a Macintosh running OS X or higher software and a web browser. Please visit Our About Me Page to Learn More about Us! This product is a CD. All our CDs are professionally produced and packaged in DVD sized cases. This allows you to easily store them with your on your shelf and retrieve them easily. All our CDs are designed to play on any Microsoft Windows computer and Macintosh computers running OS X or higher. Some of our CDs require a special viewer to be installed on your computer to view the images. View Our Other Products: To view a listing of all our hundreds of products currently available, click the link below: View All Products<-- (Note: This will open a browser window. ) and Handling: We offer a variety of options via USPS. All options/shipping fees for your country are detailed in the listing tab or when you check out. We ship in the United States and many international locations. A special note to our international customers: We only charge costs on our items (and fees from the US are regrettably really that expensive.) We do not collect customs or any other country specific duties. Any such fees owed are your responsibility when the item arrives at your location. is generally completed within one business day of purchase. Payment options: Our payment processor is PayPal Guarantee : All items are covered by a 30 day money back guarantee. Only the purchase price is refunded. is not refunded. Item must be sent back at buyer's expense and buyer must include the auction ID and method of payment with the item to receive a refund. xygooberpie123 Feedback: We give positive feedback to all our paying customers at the time your product is shipped. To purchase your CD for immediate delivery, just click on the Buy It Now button at the bottom of the page. Product and Product Advertisement Copyright THA Media LLC - All Rights Reserved

Automotive     Baby     Cellular     Crafts     Electronics     Home & Garden     Music

250+ Antique Japanese Woodblock Prints Actors Women Art Form Ukiyo-e CD - B57

# 3029217
250 antique japanese woodblock prints actors women art form ukiyo e cd b57
$13.45
Gold
4-26-2011
10-17-2018
762

100

100


Brand New
3
9-04-2017
$1.50
Not Available
Not Available


175
24 hours
USA 50 States
Coral Springs, FL

from:
The Historical Archive is not available for Chat